Afspraken – Praktijk v. Fysiotherapie Velve-Lindenhof – Enschede

Afspraken

Afspraken

Het maken van een afspraak kan u op de praktijk doen, telefonisch en eventueel per e-mail. Indien de de telefoon niet kan worden opgenomen kunt u de voice-mail inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Telefoon: 053-4306248
Servceflat “Het Lindenhof”
Noord Esmarkerrondweg 518
7533CN  Enschede
Tel:053-4306248

Maandag tot en met vrijdag 7.30 – 17.30 uur.

In overleg:
Maandag  t/m Donderdag tot  21.00 uur
Vrijdag tot 18.00 uur
Zaterdag 08.00 tot 10.00 uur

Neem bij uw 1e bezoek altijd uw zorgpas en een identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, ID-kaart of vreemdelingen document)  mee.

Patiëntenregistratie.

Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoons-registratie (WBP) van toepassing. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt hebben  ook een beperkt aantal personen binnen de praktijk toegang tot de gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Op alle diensten van de praktijk zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze liggen ter inzage op de praktijk.

Aansprakelijkheid eigendommen
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade / verlies / zoek raken van uw eigendommen.

Wie vergoedt de behandeling ?

Fysiotherapie /Acupuntuur.wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal door de verzekering te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij uzelf in rekening gebracht. Wanneer onze praktijk een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar declareren wij de behandeling rechtstreeks en ontvangt u geen nota. In alle andere gevallen ontvangt u een nota.  Een overzicht van onze tarieven en de verzekeraars waar wij een overeenkomst meehebben hangt in de wachtkamer. Vergoeding vanuit de basisverzekering vindt plaats in de volgende gevallen: Kinderen tot 18 jaar, de eerste 9 behandelingen, daarna aanvullend. Chronische aandoeningen voorkomend op de chronische lijst” die door de overheid is opgesteld: vanaf de 10e behandeling. (de eerste 9 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed.)

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling gelden de  betalings- voorwaarden zoals deze door de V.V.F.  bij de Arrondisementsrechtbank te Utrechtonder nummer 321/92 d.d. 24-11-1992 zijn  gedeponeerd.

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt  verleendediensten.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Van afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, wordt 70% in rekening gebracht.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treed verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere   ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt.

Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Klachtenregeling

In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft de K.N.G.F. een klachtenregeling ingesteld en een Klachtencommissie aangesteld.
Als u een klacht hebt dient u deze eerst met de betreffende fysiotherapeut te bespreken. Samen dient u te zoeken naar een oplossing,
Mocht dit niet naar uw tevredenheid lukken, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:
Centraal Bureau Fysiotherapie
t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Het klachtenreglement ligt ter inzage op de praktijk.

Privacyreglement

De praktijk houdt om u zo goed mogelijk van dienste te kunnen zijn en vanwege  wettelijke verplichtingen een registratie bij van uw directe persoonlijke en medische gegevens.
Op deze registratie is de Wet  Bescherming Persoonsgegevens (WPG) van toepassing.
In de praktijk ligt het privacregelement ter inzage.

Huisregels:

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden
·         Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden
·         De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
·         In de praktijk is het goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.
·         De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten
·         Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen .
·         Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.
·         Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.